سلامت کارکنان در محیط کار (بخش هشتم)

سلامت کارکنان در محیط کار 

بخش هشتم

نویسنده: محمد اصلانپور

برای استقرار و نهادینه کردن هر موضوعی در سازمان لازم است که  اعضای سازمان نسبت به آن موضوع تعهد قوی داشته باشند. سلامت کارکنان نیز تعهد و پایبندی همه اعضای سازمان را می­ طلبد. اگر چه مدیران سازمان در این خصوص اثرگذارتر هستند اما کارکنان سایر سطوح نیز در میزان ترویج و الویت دادن به سلامت، نقش مهمی دارند.

در ادامه توصیه هایی برای ایجاد تعهد نسبت به سلامت کارکنان ذکر می شود:

 • سلامت کارکنان را به عنوان اولویت محوری برای مدیر ارشد سازمان قرار دهید. به ارزش راهبردی و مزایای محیط کار سلامت محور ارج بگذارید. مدیر ارشد سازمان باید به سلامت کارکنان نگاه مثبتی داشته باشد و با آن همراه باشد.
 • تا حد امکان سعی کنید نقش سلامت کارکنان در بهره وری را به همه اعضای سازمان – و مدیر ارشد به ویژه در شرکتهای خصوصی- نشان دهید.  شواهدی که رابطه افزایش سلامت کارکنان با بهبود روحیه و عملکردشان را نشان می دهد، به مدیر ارشد شرکت ارایه کنید.
 • اطیمنان حاصل کنید که همه مدیران سازمان (اعم از اعضای هیات مدیره و مدیران میانی) به سلامت کارکنان متعهد باشند و به عنوان یک الگو در این خصوص عمل کنند.
 • سیاستها، فرایندها و مقررات شرکت را با سلامت کارکنان همسو کنید. مثلا اطیمنان حاصل کنید که تعادلی بین ساعات کاری و ساعات استراحت برقرار باشد. سعی کنید در اوج فصل کاری هم، کارکنان را به استفاده از زمانهای استراحت و مرخصی های به موقع تشویق کنید.
 • ترتیبی اتخاذ کنید حضور کارکنان بیمار در محیط کار را به حداقل برسد. آسیبهای حضور کارکنان بیمار در محیط کار و هزینه های فردی، سازمانی و اجتماعی آن را برای همه اعضای سازمان ذکر کنید.
 • مدیرانی استخدام کنید که نسبت به سلامت کارکنان رویکرد مثبت داشته باشند و این موضوع را تقویت و تشویق کنند.
 • اطمینان یابید که سیاستها مرتبط با سلامت کارکنان ، در فرایند جامعه پذیری و آموزش کارکنان جدید مورد توجه قرار گیرد.
 • به سلامت و ایمنی کارکنان به گونه ای توجه کنید و تعهد داشته باشید که نشانگر باور درونی سازمان به این موضوع باشد و صرفا به عنوان یک الزام قانونی مد نظر قرار نگیرد.
 • به طور مداوم با کارکنان درباره انتظاراتشان در خصوص سلامت ارتباط برقرار کنید و انتظاراتشان را بررسی کنید و سعی کنید این انتظارات را به سمت واقع بینانه هدایت کنید.

 


گزیده منابع:

 • محیط کار انسانی، کریستین پوراث، ترجمه اصلانپور، محمد؛ بذرافکن، حسام، نشر کامک، 1401
 • Workplace health: management practices, NICE guideline, 2015
 • Health and wellbeing at work, CIPD, 2022