• همکاری در تدوین چارت سازمانی
 • طراحی و اجرای نظام جذب و استخدام
 • استقرار الزامات اولیه منابع انسانی
 • تهیه و تنظیم پروفایل های شغلی
 • مصاحبه های جذب و استخدام
 • پایش سلامت روان پرسنل
 • برنامه های تطابق شغل و شاغلین
 • تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شرح شغل
 • جانشین پروری و مدیریت استعدادها
 • مصاحبه های فردی سلامت
 • ارزیابی و آسیب شناسی رضایت شغلی
 • طراحی برنامه های انگیزشی
 • اجرای مدیریت عملکرد کارکنان
 • طراحی برنامه های آموزشی
 • تسهیل گری جلسات خشنودی شغلی