دسته بندی “آموزش، یادگیری و مدیریت دانش”:

هر آنچه که به ارتقا سطح دانش و شایستگی های کارکنان کمک می کند در حیطه آموزش، یادگیری و مدیریت دانش قرا می گیرد. در این صفحه کلیه مطالب مرتبط با این دسته بندی لیست شده است.


اثربخشی آموزش

مشکل عدم اثربخشی آموزش به کارکنان چیست؟

مشکل عدم اثربخشی آموزش به کارکنان چیست؟

برای آموزش کارکنان، هزینه زیادی صرف می کنیم، اما آنچه را که انتظار داریم به دست نمی آوریم. مشکل کجاست و چه باید کرد؟

آموزش یک تواناساز است و وظیفه ظرفیت سازی دارد، اما استفاده عملی و مفید از ظرفیت ایجاد شده نیاز به تمهیدات و تدابیری دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد. ادامه نوشته