دسته بندی “خروجی های منابع انسانی”:

خروجی های منابع انسانی مانند مواردی همچون، رضایت شغلی، وفاداری، عملکرد، عدم خرابکاری و موارد مشابه دیگر می باشد، حاصل اقدامات منابع انسانی در سازمان هاست. در این صفحه کلیه مطالب مرتبط با این دسته بندی لیست شده است.


رفتار شهروندی سازمانی

همه چیز درباره رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی[1]

شهروندان به عنوان افرادي كه تشكيل دهندۀ اجتماعات مختلف بشري هستند، هر چند در سال هايي نه چندان دور مورد بي مهري و بي توجهي حاكمان و مديران بودند، امروزه كانون توجه همه كساني هستند كه مي خواهند به نوحي در زندگي انسا ن نقش داشته باشند، قدرتمندان براي مشروعيت خود محتاج رأي شهروندان اند. بازرگانان، تجار، صاحبان صنايع و به طور كلي همه توليدگران عصر حاضر در صحنه زندگي بشر، نيازمند توجه به دغدغه هاي ذهني و مطالبات شهروندان هستند(زارع، 1383). شهروندي معمولاً به صورت عضويت در يك قلمرو سرزميني و يك اجتماع سياسي تعريف مي شود.

مارشال[2] به عنوان كسي كه براي نخستين بار شهروندي را به عنوان يك چارچوب تببيني براي توضيح حقوق قانوني، سياسي و اجتماعي بكار برد شهروندي را به اين صورت تعريف مي كند: «يك شأن اعطا شده به كساني كه عضو كامل يك جامعه مي باشند». همه آن هايي كه اين شأن را بدست مي آوردند، به واسطۀ حقوق و وظايفي كه با آن شأن همراه مي باشند برابر هستند تعدادي ديگر از تعاريف شهروندي بر شهروند خوب بودن متمركزند كه شامل شناخت حقوق شهروندي و البته تمايل به داوطللب شدن در فعاليت ها مي باشد اين تمايل به داوطلبي به معناي تمايل به انجام تعهدات شهروندي است. ادامه نوشته

فرسودگی شغلی

علل و اثرات فرسودگي شغلي

علل فرسودگي شغلي

مطالعات زيادي تا دهة 1980 در مورد تنيدگي و به دنبال آن فرسودگي شغلي به عنوان عامل پس از وقوع تنيدگي صورت گرفته است، ولي ريزفاكتورهاي فرسودگي و عوامل ايجادكنندة آن در محيط كار در دهة 1990 بيشتر مدنظر محققان بهداشت رواني محيط كار بوده است. اين در حالي است كه گروهي تأثير شدت محركهاي بيروني (درون سازماني و برون سازماني) را بر جنبه هاي مختلف فرسودگي، عامل اساسي در بروز شدت فرسودگي مي دانند و گروهي ديگر تفاوت هاي فردي و نوع شخصيت افراد را در شدت بروز اين عارضه مهم قلمداد مي كنند (وردی نژاد و حسن زاده، 1385). ادامه نوشته

ادراک حمایت سازمانی

همه چیز درباره ادراک حمایت سازمانی

ادراک حمایت سازمانی

نخستین بار آیزنبرگر، هانتینگتون، هات چینسون و سوآ[1] در سال 1986 با انتشار مقاله اي در مجله روانشناسی کاربردي مفهوم حمایت ادراك شده از سوي سازمان را معرفی کردند. طبق تعریف آیزنبرگر و همکارانش (1986) کارکنان زمانی از سوي سازمان احساس حمایت می کنند که سازمان براي همکاري هایشان ارزش قائل شود و به رفاه آنها اهمیت دهد. با اینکه تعداد مطالعات انجام شده در این حوزه تا اواسط دهۀ نود اندك بود، ولی در سالهاي اخیر تعداد پژوهشها در این زمینه افزایش یافته است (آیزنبرگر، 2008). ادامه نوشته

اشتیاق شغلی

همه چیز درباره اشتیاق شغلی

اشتیاق شغلی

سازمان هاي امروزه نياز به كاركناني با انرژي و مشتاق دارند. كساني كه نسبت به شغلشان اشتياق و علاقه زيادي دارند. به طوركلي، كاركنان مشتاق به طور كامل مجذوب شغلشان مي شوند و تكاليف شغليشان را به طرز مطلوبي به انجام مي رسانند (باكر و ليتر[1]،2010). در طي سالهاي اخير، مطالعه و تحقيق در زمينه روانشناسي مثبت يك رويكرد بديع را براي بسياري از روانشناسان، اجتماعي پديد آورده است. اين رويكرد بر مطالعه علمي تجربيات مثبت، شادي و بهزيستي روانشناختي و منابع انساني مثبت به جاي تاكيد بر نشانه هاي اندوه و مفاهيم منفي، تمركز دارد (سليگمن[2]،2003، به نقل نوری و همکاران،1389). ادامه نوشته

وفاداري سازمانی

وفاداري سازمانی در ارتباط با وفاداري مشتریان

 وفاداري سازمانی در ارتباط با وفاداري مشتریان

این که مشتریان به چه سازمان هاي تولیدي و خدماتی وفادار خواهند بود و چه عواملی باعث می شود سازمانی خاص مشتریان وفادار و دائم داشته باشد و کارکنان سازمان چه نقشی در جذب چنین مشتریانی دارند، اساس این مبحث است. در سازمان ها همه فعالیت ها به هم پیوسته و طی یک فرآیند است و تمامی افراد در محیط سازمان از یکدیگر تاثیر می پذیرند و بر یکدیگر تاثیر می گذارند. به همین شیوه ذی نفعان سازمان نیز از سازمان و عوامل آن تاثیر می پذیرند. زمانی که کارکنان نسبت به کار خود وفادار باشند، آنها با بهره وري بالاتر؛ خلاقیت بیشتر و نقص کمتر فعالیت می کنند (قره چه و دابوئیان، 1390). ادامه نوشته

وفاداری سازمانی

مفهوم وفاداری سازمانی

وفاداری سازمانی

وفاداري یکی از ارزش هاي اجتماعی بوده و در زندگی و در روابط ما بین افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. در فرهنگ دهخدا وفاداري به عنوان درستی و صداقت، راستی و صمیمیت در زندگی و روابط و صاحب وفا بودن تعریف شده است (دهخدا، 1389). در واقع وفاداري را می توان پایداري و ثبات در روابط و صداقت در تعاملات و عمل کردن به تعهدات تعریف نمود.

منظور از وفاداري به سازمان، به کارگیري تمام توان کارکنان براي نیل به اهداف سازمان، مسئولیت پذیري، انجام مشتاقانه ي کار، تلاش مضاعف، هماهنگی با تغییرات و مواردي از این قبیل است. تعاریف متعددي براي وفاداري نگاشته شده است. اچ بکر معتقد است : «اگر فردي با وجود آگاهی از شرایط بهتر یک شغل، حقوق بیشتر و شرایط مناسب تر، از پذیرش آن شغل به منظور حفظ شغل فعلی اش امتناع کند، وفاداري فرد به سازمان پنداشته می شود» (قره چه و دابوئیان، 1390). ادامه نوشته