نوشته‌ها

درباره فرسودگی شغلی همه چیز را بدانید.

فرسودگی شغلی

در دهة اخير فشارهاي رواني و آثار آن در سازمانها، مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است. فشار هاي رواني مفيد و خوش خيم براي تحرك و تلاش انسان ضروري است، اما فشا رهاي رواني مضر بازدة نيروي انساني سازمان را تقليل مي دهد و پايه هاي سازمان را متزلزل مي سازد (گودرزی و کشتی دار، 1381). انسان امروزي فشار هاي مختلفي را از ابعاد مختلف متحمل مي شود. يكي از مهمترين منابع اين فشار، شغل افراد است. يكي از عمده ترين مسائل شغلي كه معمولاً به شكل واكنش در برابر تنيدگيهاي شغلي و سازماني در ميان كاركنان سازمانهاي مختلف ديده مي شود، پديدة «فرسودگي شغلي» است (وردی نژاد و حسن زاده، 1385). در سه دهة گذشته اگرچه محققان در زمينة فرسودگي شغلي پژوهشهايي انجام داده اند، هنوز بحث هايي وجود دارد كه فرسودگي دقيقاً شامل چه مواردي است؟ براي مثال برخي ها به اشتباه فرسودگي را فشار يا افسردگي مي دانند؛ ادامه نوشته