نوشته‌ها

وفاداري سازمانی

عوامل تاثیر گذار بر وفاداري سازمانی

عوامل تاثیر گذار بر وفاداري سازمانی

معنویت در سازمان[1]: معنویت به معنی کاوش و تلاش براي یافتن هدف واقعی از زندگی و واقعیت جهان و کوششی جهت رسیدن به کمال انسانی است. آشموس و دچون معنویت محیط کار را به واسطه ي اجزاي سازنده آن چنین تعریف می کنند: 1.تشخیص این که کارکنان زندگی درونی دارند. 2. فرض این که کارکنان مایلند نوعی هدفمندي در کار خود پیدا کنند. 3. تعهدي که توسط سازمان داده می شود تا شرایط و موقعیت اجتماعی را براي رشد معنوي و روحی افراد ایجاد کند. معنویت در کار در برگیرنده احساسات عمیق و ژرفی از شادمانی از این باور است که کار فرد موجب تعالی خود و دیگران می شود، حسی از ارتباط با دیگران و برقراري اهدافی مشترك و برقراري ارتباط با چیزي فراتر از خود (پورکیایی و اشجعی، 1389). ادامه نوشته

وفاداري سازمانی

وفاداري سازمانی در ارتباط با وفاداري مشتریان

 وفاداري سازمانی در ارتباط با وفاداري مشتریان

این که مشتریان به چه سازمان هاي تولیدي و خدماتی وفادار خواهند بود و چه عواملی باعث می شود سازمانی خاص مشتریان وفادار و دائم داشته باشد و کارکنان سازمان چه نقشی در جذب چنین مشتریانی دارند، اساس این مبحث است. در سازمان ها همه فعالیت ها به هم پیوسته و طی یک فرآیند است و تمامی افراد در محیط سازمان از یکدیگر تاثیر می پذیرند و بر یکدیگر تاثیر می گذارند. به همین شیوه ذی نفعان سازمان نیز از سازمان و عوامل آن تاثیر می پذیرند. زمانی که کارکنان نسبت به کار خود وفادار باشند، آنها با بهره وري بالاتر؛ خلاقیت بیشتر و نقص کمتر فعالیت می کنند (قره چه و دابوئیان، 1390). ادامه نوشته