نوشته‌ها

وفاداری سازمانی

مفهوم وفاداری سازمانی

وفاداری سازمانی

وفاداري یکی از ارزش هاي اجتماعی بوده و در زندگی و در روابط ما بین افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. در فرهنگ دهخدا وفاداري به عنوان درستی و صداقت، راستی و صمیمیت در زندگی و روابط و صاحب وفا بودن تعریف شده است (دهخدا، 1389). در واقع وفاداري را می توان پایداري و ثبات در روابط و صداقت در تعاملات و عمل کردن به تعهدات تعریف نمود.

منظور از وفاداري به سازمان، به کارگیري تمام توان کارکنان براي نیل به اهداف سازمان، مسئولیت پذیري، انجام مشتاقانه ي کار، تلاش مضاعف، هماهنگی با تغییرات و مواردي از این قبیل است. تعاریف متعددي براي وفاداري نگاشته شده است. اچ بکر معتقد است : «اگر فردي با وجود آگاهی از شرایط بهتر یک شغل، حقوق بیشتر و شرایط مناسب تر، از پذیرش آن شغل به منظور حفظ شغل فعلی اش امتناع کند، وفاداري فرد به سازمان پنداشته می شود» (قره چه و دابوئیان، 1390). ادامه نوشته