نوشته‌ها

ارزیابی عملکرد

روش هاي ارزيابي عملکرد کارکنان و معايب آن ها

روش هاي ارزيابي عملکرد کارکنان و معايب آن ها

ارزيابي عملکرد کارکنان

ارزيابي عملکرد فرآيندي است که شرکت ها از آن جهت سنجش کارايي و بهره وري کارکنان خود، به منظور اتخاذ تصميمات مختلف ازجمله تعيين حقوق، پاداش، نيازهاي آموزشي و … استفاده مي کنند. عيب اساسي و مشترک روش هاي ارزيابي عملکرد، اريب بودن نتايج آن ناشي از تأثير انگيزه هاي شخصي و جهت گيري هاي ارزياب است. ادامه نوشته