1

ورودی های منابع انسانی

2

مقدمات منابع انسانی

3

جذب و استخدام

4

آموزش و توسعه منابع انسانی

5

مدیریت عملکرد

6

جانشین پروری و مدیریت استعداد

7

پاداش و توسعه سرمایه انسانی

روانشناسی علم مطالعه ذهن و رفتار است که شامل تأثیرات زیست شناختی، فشارهای اجتماعی و عوامل محیطی است که بر چگونگی تفکر، عملکرد و حس افراد تاثیر می گذارد. با استفاده از علم روانشناسی، روانپزشکان (متخصص اعصاب و روان) و روانشناسان به معالجه اختلالات روانی و شناخت روان انسان ها می پردازند. به دست آوردن درک غنی تر و عمیق تر از روانشناسی می تواند به افراد کند تا بینشی نسبت به اعمال خود و نیز درک بهتری از دیگران داشته باشند.

Psychology