نوشته‌ها

اشتیاق شغلی

همه چیز درباره اشتیاق شغلی

اشتیاق شغلی

سازمان هاي امروزه نياز به كاركناني با انرژي و مشتاق دارند. كساني كه نسبت به شغلشان اشتياق و علاقه زيادي دارند. به طوركلي، كاركنان مشتاق به طور كامل مجذوب شغلشان مي شوند و تكاليف شغليشان را به طرز مطلوبي به انجام مي رسانند (باكر و ليتر[1]،2010). در طي سالهاي اخير، مطالعه و تحقيق در زمينه روانشناسي مثبت يك رويكرد بديع را براي بسياري از روانشناسان، اجتماعي پديد آورده است. اين رويكرد بر مطالعه علمي تجربيات مثبت، شادي و بهزيستي روانشناختي و منابع انساني مثبت به جاي تاكيد بر نشانه هاي اندوه و مفاهيم منفي، تمركز دارد (سليگمن[2]،2003، به نقل نوری و همکاران،1389). ادامه نوشته