نوشته‌ها

رفتار سازمانی

ناتوانی رفتار سازمانی در شناخت، پیش بینی و کنترل رفتار انسان در سازمان

ناتوانی رفتار سازمانی در شناخت، پیش بینی و کنترل رفتار انسان در سازمان

مدیریت به عنوان یک علم سکولار زمانی در تاریخ تفکر بشری در غرب به وجود آمد که بشر مدرن خدا را کشته بود و خود جانشین خدا برای اداره جهان شده بود. این وضعیت در جمله زهرا گین نیچه که “خدا مرده است” به جدی ترین شکل ممکن نمود یافته بود. به تعبیر زیبای آلفرد نورث وايتهد، پدر منطق ریاضی جهان، جهان بار دیگر تاریک شده بود چون علمای مدیریت از پیغمبران جلو افتاده بودند و روش تحقیق علمی که در هیچ یک از جهش های علمی جهان حضور نداشت، جایگزین عقل ناب بشری شده بود، دیگر دانستن و علم به وسیله انسان های اصیل و شرافتمند، تعیین اعتبار نمیشد، بلکه به وسیله «روش و آمار بی اصالت» اعتبار می یافت و بر انسان های اصیل و شرافتمند تحميل می شد، روز گاری رقم خورده بود که همبستگی بین دو متغیر، معتبرتر از تشخیص عالمان متبحر می نمود. ادامه نوشته