دسته بندی “نظام های پاداش دهی و توسعه و توانمندسازی”:

به کلیه فرایندهایی که به به توسعه فردی و گروهی کارکنان سازمان کمک کند، به گروه ها و افراد انگیزه دهد و آنها را برای پیشرفت مشتاق کند، نظام های پاداش دهی و توسعه و توانمندسازی گفته می شود. در این صفحه کلیه مطالب مرتبط با این دسته بندی لیست شده است.


قدرت و نظارت چیست و چه کاربردی دارد؟

قدرت و نظارت چیست و چه کاربردی دارد؟

قدرت و نظارت

  • قدرت نیرویی تلقی می شود که الف می تواند بر ب اعمال کند تا رفتار او را تعدیل کند. این قدرت مبتنی بر ادراک ب است. اگر به زعم ب، در نتیجه متابعت یا عدم متابعت او، الف بازده هایی به کار ببرد که برای او ارزنده اند، آن گاه الف بر ب قدرت دارد.
  • بازده های تحت تسلط الف ناشی از منابعی هستند که در اختیار اوست. این منابع مشتملند بر پاداش ها، تنبیهات، اطلاعات، تخصص، مشروعیت و جاذبه (قدرت مرجعی). اگر ب به این بازده ها بها دهد، بر رابطه ارج نهد، و از معدودی راه چاره های دیگر یا از قدرت متقابل اندک برخوردار باشد، احتمالا از الف متابعت می کند.

ادامه نوشته

پویایی گروهی

چگونه گروه ها به تصمیم گیری کمک می کنند؟

چگونه گروه ها به تصمیم گیری کمک می کنند؟

پویایی گروهی

گروه کوچک متشکل از معدود افراد است (دو تا ده نفر) که طی یک دوره زمانی نسبتاً طولانی با یکدیگر تعامل می کنند. آنان اهداف مشترکی دارند و نقش ها و مسئولیت میان شان تقسیم می شود. تعامل و بروندادهای گروهی از تعامل و بروندادهایی افرادی که تنها کار می کنند متفاوت است. اعضای گروه در نتیجه حضور دیگران برانگیخته می شوند، ممکن است تصمیمات مخاطرآمیزتری اتخاذ کنند، به گونه ای نابرابر در فراورده نهایی سهیمند و در کنش های ارتباطی و سیاسی درگیر می شوند.

یک تحلیل کلی سیستمی از گروه ها حاکی از این است که دروندادهایی به صورت ویژگی های شخصیتی، موقعیتی و ساختارهای گروهی وجود دارند. این دروندادها فرایند تعامل گروهی و بروندادهای گروهی را به صورت خشنودی شغلی و باروری تحت تأثیر قرار می دهند.

ادامه نوشته