نوشته‌ها

ادراک حمایت سازمانی

همه چیز درباره ادراک حمایت سازمانی

ادراک حمایت سازمانی

نخستین بار آیزنبرگر، هانتینگتون، هات چینسون و سوآ[1] در سال 1986 با انتشار مقاله اي در مجله روانشناسی کاربردي مفهوم حمایت ادراك شده از سوي سازمان را معرفی کردند. طبق تعریف آیزنبرگر و همکارانش (1986) کارکنان زمانی از سوي سازمان احساس حمایت می کنند که سازمان براي همکاري هایشان ارزش قائل شود و به رفاه آنها اهمیت دهد. با اینکه تعداد مطالعات انجام شده در این حوزه تا اواسط دهۀ نود اندك بود، ولی در سالهاي اخیر تعداد پژوهشها در این زمینه افزایش یافته است (آیزنبرگر، 2008). ادامه نوشته