نوشته‌ها

کار و مهارت های اجتماعی

کار و مهارت های اجتماعی

کار و مهارت های اجتماعی

تهیه و تنظیم: امین خسرویان

بر طبق تئوری پیشرفت موءسسات، فرآیند انسانی یکی از دو استراتژی موجود برای بهبود و اثر گذاری موسسات و کارمندان آن ها می باشد و دیگر موضوع، ساختار تکنو لوژی موجود در سازمان می باشد. براساس نظریه والتون و بیر[1] (1990) رویکرد فرآیند، انسانی شامل کارمندانی می شود که تحت آزمایش در فرآیندهای گروهی و درون گروهی با تغییر دادن برنامه ها قرار خواهند گرفت بطوریکه این موارد سبب بهبودکارآیی و اثرگذاری آنها می شود. هدف این فرآیند آزمایش رفتارهایی مثل فرار از کار یا عدم انجام مسئولیت و هم چنین تلاش در بهبود توافق جمعی در رفتارها ی اجتماعی می باشد.

ادامه نوشته